NMS Buddhist Cultural Collections
86, Lebuh Bercham Selatan,
Taman Desa Bercham,
31400 Ipoh,
Perak, Malaysia.

+6019-3149143 (Ms.Hah)
+6019-3149151 (Mr.Tee)

水晶寶篋印陀羅尼寶塔

水晶寶篋印陀羅尼寶塔  五轮塔 宝塔系列
RM 199.00
1.5 kg
In Stock


法宝名称:水晶寶篋印陀羅尼寶塔  (IE 6078)
尺寸:约 7.5" (高)
 


●供養舍利;誠意正心,『見舍利如見佛陀』,發起成佛向道的大願。
供養舍利塔於家中,對於修行會有相當的幫助,可置於佛堂塔設,壇城等都相當適合。
【最勝王經】云:諸眾生於舍利興供養者,生生世世遠離八難處,值遇諸佛令出離生死。
【小乘經】云:如來舍利一心供養,千返升天乃證解脫。供養舍利塔之殊勝功德不可計稱,當之佛陀決不虛言妄語,吾等真心供養尊重讚嘆,所求善願必能吉祥如意。
【大般涅盤經】說:供養舍利佛塔,『生善趣天界』。
【遊行經】說:『生獲福利,死得上天』
●塔上咒文為:一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼。
■第一層【地大、方輪】破除由地大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們財福圓滿富樂自在。
■第二層【水大、圓輪】破除由水大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們無災無障圓滿成佛。
■第三層【火大、三角輪】破除由火大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們人緣廣增如意吉祥。
■第四層【風大、半月輪】破除由風大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們無災無障圓滿成佛。
■第五層【空大、寶珠輪】破除由空大所生起的一切風水障礙、劫難,讓我們諸願圓滿所求遂心。
●寶篋印陀羅尼經云:『復有眾生,重罪報故,百病集身,苦痛逼心,誦此神咒二十一遍,百病煩惱,一時消滅壽命延長,福德無盡。』
●又云:『若人求福至其塔(寶篋印寶塔)所,一花一香,禮拜供養,右繞行道,由是功德,官位榮增,不求自至,壽命富饒,不祈自增、怨家盜賊,不討自敗,怨念詛咒,不厭歸本,疫厲邪氣,不拔自避,善夫良婦,不求自得,賢男美女,不禱自生,一切所願,任意滿足。』 

●供養此經的無量功德:
『若有人,以香華塗香,華鬘衣服,微妙嚴具,供養此經,即成於彼十方九十九百千萬俱胝,如來之前,以天香華,衣服嚴具,七寶所成,積如須彌,盡以供養,種植善根,亦復如是。』
●書寫此經給塔裝藏開光的無量功德:
『若有眾生,書寫此經,置塔中者,是塔即為,一切如來,金剛藏窣都婆。即為九十九百千萬俱胝,如來窣都婆,即為一切如來,神力所護。』
●以此經給佛像及窣都婆裝藏的無量功德:
『若佛像中,窣都婆中,安置此經,其像即為七寶所成,靈驗應心,無願不滿。』
●禮拜供養塔及塔像的無量功德:
『若有有情,能於此塔,一香一華,禮拜供養,八十億劫生死重罪,一時消滅,生免災殃,死生佛家。若有應墮阿鼻地獄,若於此塔,或一禮拜,或一右繞,塞地獄門,開菩提路。』
◆塔及形像所在之處的無量功德:
『塔及形像,所在之處,一切如來,神力所護,其處不為,暴風雷電,霹靂所害,不為毒蛇,蚖蝮毒蟲,毒獸所傷。不為獅子,狂象虎狼,野幹蜂蠆,之所傷害。亦無藥叉羅剎部多那毗舍遮,魑魅魍魎,癲癇之怖。亦復不為,一切寒熱,諸病?瘺,癰疽瘡疣,疥癩所染。』

●若人作塔書寫此神咒裝藏開光的無量功德:
『若人作塔,以土石木,金銀銅鉛,書此神咒,安置其中,才安置已,其塔即為,七寶所成,上下階級,露盤傘蓋,鈴鐸輪橖,純為七寶。其塔四方,如來形相,由法要故,一切如來,堅住護持,晝夜不去,其七寶塔,全身舍利,之妙寶藏,以咒威力,擢竦高至,阿迦尼吒,天宮之中,塔所串峙,一切諸天,晝夜瞻仰,守衛供養。”“若複有人,為種善根,隨分造塔,或泥或磚,隨力所辦,大如菴羅,高四指許,書寫神咒,安置其中,持以香華,禮拜供養,以其咒力,及信心故,自小塔中,出大香雲,香氣雲光,周遍法界,薰馥晃曜,廣作佛事,所得功德,如上所說,取要言之,無願不滿。』『一切所願,任意滿足。』

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Messages*  
   

You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items
Switch to Mobile Version
Subscribe Newsletter